ദൈവപ്പാതികെ ആര്‍ ടോണി
മഹസ്സര്‍കല്‍പറ്റ നാരായണന്‍
അനന്തരംകല്‍പറ്റ നാരായണന്‍
പെരുവഴിയില്‍ ബുദ്ധന്‍കല്‍പറ്റ നാരായണന്‍
ഛായകല്‍പറ്റ നാരായണന്‍
എന്തൊരു ചേര്‍ച്ചകല്‍പറ്റ നാരായണന്‍
മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയുംആര്യാംബിക എസ്‌.വി
പ്രണയാതുരആര്യാംബിക എസ്‌.വി
കാതും കണ്ണുംആര്യാംബിക എസ്‌.വി
കടല്‍, ചികിത്സപി കെ പാറക്കടവ്‌
അയ്യപ്പന്‍ടി പി അനില്‍കുമാര്‍
പ്രാണസഞ്ചാരംടി പി അനില്‍കുമാര്‍
ഗന്ധങ്ങള്‍രശ്മി കെ എം
മനോരാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂപടംസര്‍ജു
പാ ്യപദ്ധതിഏ സി ശ്രീഹരി
ഞാന്‍ബിജു കാഞ്ഞങ്ങാട്‌
ഒരേപോലെബിജു കാഞ്ഞങ്ങാട്‌
വാക്കുകളുടെ നഴ്സറിയില്‍ടി പി വിനോദ്‌
പുഴത്തോറ്റംമുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌
വേണുയു രാജീവ്‌
പുഴശിവകുമാര്‍ കാങ്കോല്‍
ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ശിവകുമാര്‍ കാങ്കോല്‍
ഉസ്കൂള്‌ പൂട്ടിയേയ്‌...മാധവന്‍ പുറച്ചേരി
കല്‍ക്കണ്ടംമാധവന്‍ പുറച്ചേരി
ഴാങ്ങ്‌ വാല്‍ ഴാങ്ങ്‌സുജിത്കുമാര്‍