വാട്ടര്‍ കളറിങ്ങ്പ്രതീഷ് എം.പി
പൂച്ചപ്രതീഷ് എം.പി
റോമിംഗ്പ്രതീഷ് എം.പി
ലൂവ്ര് മ്യൂസിയംപ്രതീഷ് എം.പി
എഴുതുന്ന ജീവികള്‍പ്രതീഷ് എം.പി
പ്രൈം ടൈംനസീര്‍ കടിക്കാട്
കാഞ്ചന സന്ധിഉമാ രാജീവ്
സലാം ഹുസൈന്‍സാബ്!ടി കെ മുരളീധരന്‍
കഥയല്ലിത് ജീവിതംഅഭിരാമി
ഞാന്‍സന്ധ്യ. എന്‍ പി
പിറന്നപടിസന്ധ്യ. എന്‍ പി
ഉണങ്ങാനിടും പോലെസന്ധ്യ. എന്‍ പി
കേള്‍ക്കുന്നില്ലേ?സന്ധ്യ. എന്‍ പി
വേനല്‍മഴസന്ധ്യ. എന്‍ പി
അമ്മിഞ്ഞസന്ധ്യ. എന്‍ പി
സ്വപ്നംസന്ധ്യ. എന്‍ പി
ഞൊടിയില്‍സന്ധ്യ. എന്‍ പി
വിസര്‍ജ്ജിക്കാനായി മാത്രംസന്ധ്യ. എന്‍ പി
ഭൂമിസന്ധ്യ. എന്‍ പി
കണ്ണ്സന്ധ്യ. എന്‍ പി
ഓണമെന്നാല്‍ അവള്‍ക്ക്ഗിരിജ പാതേക്കര
ഡ്രൈവാഷ്ഗിരിജ പാതേക്കര
അടിവരകള്‍ഗിരിജ പാതേക്കര
ഫുള്‍ സ്‌റ്റോപ്പ്ഗിരിജ പാതേക്കര
ആകാശത്തിന്റെ പ്രണയികള്‍ഗിരിജ പാതേക്കര