കൊണ്ടാട്ടംഗിരിജ പാതേക്കര
മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ ഡയറി റീലോഡഡ്സുജീഷ് എന്‍ എം
രക്ഷശശി. ടി.എ
പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെ അത്താണിശശി. ടി.എ
മൃതിലഹരിതമ്പി. കെ.വി
ഹനനംതമ്പി. കെ.വി
പിംഗലംതമ്പി. കെ.വി
ഒടുവില്‍ കുരിശ്തമ്പി. കെ.വി
നിദ്രതമ്പി. കെ.വി
ഭൂപടങ്ങള്‍സ്മിത മീനാക്ഷി
നുണസ്മിത മീനാക്ഷി
മഴ അറിയുമ്പോള്‍സ്മിത മീനാക്ഷി
പകര്‍ന്നാട്ടംസ്മിത മീനാക്ഷി
തിളനിലസ്മിത മീനാക്ഷി
മഴവില്ല്സ്മിത മീനാക്ഷി
മുഖാമുഖം സ്മിത മീനാക്ഷി
കരിയിലസ്മിത മീനാക്ഷി
ഏകാന്തംസ്മിത മീനാക്ഷി
മടക്കംസ്മിത മീനാക്ഷി
മടക്കംസ്മിത മീനാക്ഷി
നീയറിഞ്ഞിരുന്നോ?ഉമാ രാജീവ്
അമ്മവീട്ഉമാ രാജീവ്
കഴുതഉമാ രാജീവ്
അറിവ്ഉമാ രാജീവ്
പ്രശ്നംഉമാ രാജീവ്