പുലര്‍ച്ചയാഹ്യാ ലബാബിദി
ആളും കിനാവ്യാഹ്യാ ലബാബിദി
അവസാനദൃശ്യം എന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
അരുത് സോദരാ എന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
ആഴംആറങ്ങോട്ടുകര മുഹമ്മദ്‌
പുലപ്പേടിഅജിത്‌
തച്ചന്റെ സങ്കടംരാജേഷ് നന്തിയങ്കോട്
സംശയംടി പി വിനോദ്‌
പ്രതീക്ഷടി പി വിനോദ്‌
പൈറസിടി പി വിനോദ്‌
പഞ്ചര്‍ടി പി വിനോദ്‌
ജിജ്ഞാസടി പി വിനോദ്‌
കറരാജേഷ് നന്തിയങ്കോട്
കനവ്രാജേഷ് നന്തിയങ്കോട്
ഭ്രാന്താശുപത്രിയില്‍നിന്ന്രാജേഷ് നന്തിയങ്കോട്
റിപ്പയര്‍നിരഞ്ജന്‍
പാലക്കാട് ജങ്ഷന്‍നിരഞ്ജന്‍
ഒരു ദളിത് ആത്മഹത്യനിരഞ്ജന്‍
മുണ്ടൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിനിരഞ്ജന്‍
കെ.ടി.ഡി.സി തസ്രാക്ക്നിരഞ്ജന്‍
നടന്നു പോകുന്നുലതീഷ് മോഹന്‍
അന്‍പേ അന്‍പേലതീഷ് മോഹന്‍
ആലിസ് ആര്‍ട് കഫേലതീഷ് മോഹന്‍
മരിച്ചവര്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നത്മനോജ് മേനോന്‍
മാവേ പൂക്കില്ലേ?മനോജ് മേനോന്‍