ഭൂമിഅഡോണിസ്‌
മുഖംമൂടി പാട്ട്‌അഡോണിസ്‌
കുരുക്ക്വിശാഖ് ശങ്കര്‍
നഗരദാ‍ഹത്തോട്രാംമോഹന്‍ പാലിയത്ത്‌
മെയ് 29 ആറ് മണി കഴിഞ്ഞ് 32 മിനിറ്റ്കുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
ആരോഹണംകെ.എ.ജയശീലന്‍
ഞാഞ്ഞൂള്‍പുരാണംകെ.എ.ജയശീലന്‍
വിശ്വരൂപന്‍ (ഒരു ഖണ്ഡം)കെ.എ.ജയശീലന്‍
ഒന്നുകില്‍ കാറ്റ്‌കെ.എ.ജയശീലന്‍
കോഴി ചെയ്തത് അഥവാ സാന്ദര്‍ഭികത്തിന്റെ മിഴിവ്കെ.എ.ജയശീലന്‍
വീട്‌നിക്കോള മാദ്‌സിറോവ്‌
പ്രകാശവും പൊടിയുംനിക്കോള മാദ്‌സിറോവ്‌
നിഴലുകള്‍ നമ്മെ വെടിഞ്ഞുപോകുംനിക്കോള മാദ്‌സിറോവ്‌
ഒരാള്‍ പോകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ ചെയ്‌തതെല്ലാം തിരിച്ചുവരുനനിക്കോള മാദ്‌സിറോവ്‌
ഘടികാരസൂചികള്‍നിക്കോള മാദ്‌സിറോവ്‌
പ്രശ്‌നംസിദ്ദിഹ. പി എസ്
അവള്‍സിദ്ദിഹ. പി എസ്
വഴിസിദ്ദിഹ. പി എസ്
മറുപടിസിദ്ദിഹ. പി എസ്
തോക്കുകള്‍സിദ്ദിഹ. പി എസ്
വെറുതെസിദ്ദിഹ. പി എസ്
മറുചോദ്യംസിദ്ദിഹ. പി എസ്
പാര്‍ക്ക്ലതീഷ് മോഹന്‍
ദുഃഖംസന്തോഷ് അലക്സ്
സങ്കടജലംകെ.ലാല്‍