പഴുപ്പ്‌സുകുമാരന്‍
വെള്ളമില്ലാതെസുകുമാരന്‍
ഒന്നാംവാക്ക്‌സുകുമാരന്‍
സ്ഥലഭ്രമംസുകുമാരന്‍
കൊട്ടുശബ്ദം കേട്ട്ദേവതച്ചന്‍
കാലത്ത്‌ എണീറ്റതുംദേവതച്ചന്‍
നാല്‌പതു സെക്കന്റ്‌ദേവതച്ചന്‍
സഞ്ചിദേവതച്ചന്‍
രണ്ടാമത്തെ കണ്ണാടിദേവതച്ചന്‍
തൊട്ടില്‍ദേവതച്ചന്‍
മഴവില്ല്‌ദേവതച്ചന്‍
ക്രിസ്‌തു ജനിക്കുന്നതിന്ന്‌..ദേവതച്ചന്‍
കര്‍ക്കടംപ്രമോദ്.കെ.എം
വിത്തും കനിയുമായ ഭാരംദേവദേവന്‍
മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട്‌ദേവദേവന്‍
ആടുന്ന അവയുടെ ചെവിയറിയും...ദേവദേവന്‍
ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്‍ദേവദേവന്‍
വന്നയാള്‍ കാത്തിരിപ്പാണ്‌ദേവദേവന്‍
കവിത (8) ശീര്‍ഷകമില്ലാത്തത്‌ദേവദേവന്‍
കവിത (9) ശീര്‍ഷകമില്ലാത്തത്ദേവദേവന്‍
കവിത (10) ശീര്‍ഷകമില്ലാത്തത്‌ദേവദേവന്‍
ശീര്‍ഷകമില്ലാത്തത്‌ദേവദേവന്‍
ദ്വൈതംകല്‍പറ്റ നാരായണന്‍
ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ മരണംകടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍
ഫിറ്റ്നെസ്സ്ബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍