വാഴക്കുല വായിക്കുന്ന കാലത്തെ പനിഅജിത്‌
കാണാതായ പശുഅഭിരാമി
മതിലിനപ്പുറത്ത്അഭിരാമി
പെന്‍ഡുലംഅഭിരാമി
കുളിഅനിത കൊക്കോട്ട്
നാട്ടുവിശേഷംപി പി രാമചന്ദ്രന്‍
ഹൃദയഭൂപടം വായിക്കുന്നത്മുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌
ഝഷംവിഷ്ണു പ്രസാദ്
കോഴിയമ്മവിഷ്ണു പ്രസാദ്
മീന്‍‌മുള്ള്വിഷ്ണു പ്രസാദ്
പരകായംവിഷ്ണു പ്രസാദ്
വെയില്വിഷ്ണു പ്രസാദ്
പഴനീരാണ്ടിശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
വിരല്‍ശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
പനയോലത്തുഞ്ചത്തെ തുമ്പിശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
വെജിറ്റേറിയന്‍ശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
സതിശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
കേഴളംശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
യാത്രാച്ചിന്ത്ശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
ഉറങ്ങിമരണംശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
ചാറ്റ് : ഒരു തിരക്കവിതശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
കോക് ടെയില്‍‍ശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
കൊതിയെഴുത്ത്ടി പി വിനോദ്‌
ആവശ്യമുണ്ട്സുറാബ്
കോവണിസുറാബ്