യിന്‍- യാങ് അന്‍വര്‍ അലി
എപ്പനോക്ക്യാലുംഅന്‍വര്‍ അലി
അടിയന്തിരാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എന്റെ ആറു വര്‍ഷങ്ങള്‍പ്രമോദ്.കെ.എം
ആത്മകവിതപ്രമോദ്.കെ.എം
അപേക്ഷപ്രമോദ്.കെ.എം
കുട്ട്യപ്പപ്രമോദ്.കെ.എം
കുഞ്ഞാക്കമ്മപ്രമോദ്.കെ.എം
കോഴിബിരിയാണിപ്രമോദ്.കെ.എം
ഭാഗ്യവാന്‍പ്രമോദ്.കെ.എം
ബാര്‍ബര്‍ കണ്ണേട്ടന്‍പ്രമോദ്.കെ.എം
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവംപ്രമോദ്.കെ.എം
പാഴായിപ്പോയ രണ്ടു ജന്മങ്ങള്‍പ്രമോദ്.കെ.എം
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ നാല്‍ ബിന്‍ അമ്രോയുടെ ചിത്രങ്സര്‍ജു
പെണ്‍മരങ്ങള്‍വീരാന്‍കുട്ടി
പെണ്‍മുഖംവീരാന്‍കുട്ടി
ശ്രമംവീരാന്‍കുട്ടി
നിഴല്‍ക്കുറള്‍ഡി വിനയചന്ദ്രന്‍
ചൊല്ലിച്ചൊല്ലിബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍
മകളോട്ബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍
ഒരു കോഴിക്കവിതകുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
ഇക്കണ്ടതൊന്നുംസെബാസ്റ്റ്യന്‍
കണ്ണില്‍ എഴുതാന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍
അടക്കംകവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
ദേഹധ്യാനംകവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
ഗന്ധമാദനംകവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍