ചീട്ടുകൊട്ടാരംജേക്കബ്ബ് തോമസ്
ഛിന്നപ്രകൃതിവേണു കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്‌
കാ.. കാ..ഒ പി സുരേഷ്‌
മതില്‍പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
അ ആ ക കാപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
ഉത്തരാധുനികംപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
ഒരു വളവില്‍വെച്ച്‌പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
മുന്‍കരുതല്‍പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
കവിതപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
ഇത്തിരിനേരത്തേയ്ക്ക്‌പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
അപേക്ഷപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
ഇരുട്ടും മഴയുംപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
വാക്കും പൊരുളുംശിവകുമാര്‍ എം
ഇതു അസുഖമാണോ ഡോക്ടര്‍?ഏ സി ശ്രീഹരി
പരിഭാഷടി പി അനില്‍കുമാര്‍
വേണ്ടശ്രീകുമാര്‍ കരിയാട്‌
അനന്തരംശാസ്തൃശര്‍മ്മന്‍ എ
നഷ്ടംശാസ്തൃശര്‍മ്മന്‍ എ
ചിതയ്ക്കുമുന്നില്‍ശാസ്തൃശര്‍മ്മന്‍ എ
മയിലുകള്‍ശാസ്തൃശര്‍മ്മന്‍ എ
പരസ്പരംലോപ. ആര്‍
കല്‍ത്തറയിലെ വിളക്ക്‌റോസ് മേരി
ഒരു കവിയുടെ നീണ്ട മൌനംപി രാമന്‍
ആദ്യത്തെ വാക്കുകള്‍പി രാമന്‍
വക്കുകളുടേയും മുനകളുടേയും വലയില്‍പി രാമന്‍