ജാക് കെറോക്

Jack Kerouac

Profile

http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac

കവിതകള്‍