ബിലു. സി. നാരായണന്‍

Bilu C Narayanan

Profile

ജനനം 1976.
സ്വദേശം കണ്ടശ്ശാംകടവ്.
കൃതി: 'പ്രണയത്തില്‍ ഒരാത്മകഥ' (കവിത) കറന്‍റ് ബുക്സ് 2004.

കവിതകള്‍