അക്ബര്‍

Akbar

Profile

എണാകുളം ജില്ലയിലെ നേര്യമംഗലത്ത്‌ എഴുപത്തിയേഴില്‍ ജനിച്ചു.
ബാംസുരി എന്ന പേരില്‍ കവിതാ സമാഹാരം പുറത്തിറക്കയിട്ടുണ്ട്‌.
കേരളാ വിഷനില്‍ ന്യൂസ്‌എഡിറ്ററായി ജോലിനോക്കുന്നു.

Akbar
Alathil House
Neriamangalam P.O.
PIN - 686 693.
PH: 93888 70228
akbar_live2007@yahoo.co.in

കവിതകള്‍