അഭിരാമി

Abhirami

Profile

Edapal
ഉഷസ്സ്,
ആലങ്കോട് പി ഒ,
679585
04942651378
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാളടുത്തുള്ള വെറൂര്‍ എ യു പി സ്കൂളില്‍ ആറാംതരത്തില്‍ പ ിക്കുന്നു. മാതൃഭൂമിയുടെ കുട്ടി ഡോട്ട് കോം, യുറീക്ക തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ ഏതാനും കവിതകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കവിതകള്‍