ദേവദാസ്

Devadas

Profile

vm.devadas@gmail.com
1981ല്‍ തൃശ്ശൂരില്‍ ജനിച്ചു. ചെന്നൈയില്‍ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥകളും കവിതകളും എഴുതിവരുന്നു. Mobile : +91-9940144190