അനീഷ് എ ടി

Aneesh A T

Profile

1978
കൊച്ചി
അനീഷ് എ ടി,
സുവര്‍ണ്ണ,
തെങ്ങോട്,
കാക്കനാട്,
കൊച്ചി - 682030
9895034302
aneeshans@gmail.com
http://maruvaakk.blogspot.com/, http://boolokakavitha.blogspot.com/
ജോലി: സെയില്‍ സ് മാ‍നേജര്‍