ലതീഷ് മോഹന്‍

Lathish Mohan

Profile

latheesh.mohan@gmail.com
ജനനം : 1982
സ്വദേശം: തിരുവല്ല
ജോലി: സീനിയര്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍,
ജനയുഗം പത്രം
സ്രോതസ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍:
abraacadabra.blogspot.com
തപാല്‍ വിലാസം:
ജനയുഗം പത്രം വഴുതയ്ക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 9961435326