രാജു ഇരിങ്ങല്‍

Raju Iringal

Profile

komath.iringal@gmail.com
ജനനം : 1974
സ്വദേശം: ഇരിങ്ങല്‍
ജോലി: ആഡിറ്റര്‍
കൃതികള്‍: ആനുകാലികങ്ങളിലും ബ്ലോഗിലും
ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങള്‍: പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരങ്ങള്‍ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ പല മത്സരങ്ങളിലും ജില്ലാ-സംസ്ഥന തലങ്ങളിലും സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റു സംഭാവനകള്‍: കഥ, ലേഖനം.
സ്രോതസ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍: http://komathiringal.blogspot.com
തപാല്‍ വിലാസം: പി.ബി.നമ്പര്‍ 15545 മനാമ, ബഹറൈന്‍
ഇ മെയില്‍ വിലാസം: komath.iringal@gmail.com
ഫോണ്‍ നമ്പര: 00973 36360845