സംപ്രീത

Sampreetha

Profile

ചന്ത്രോത്ത്‌ വീട്‌
T O G പാസ്‌ റോഡ്‌
കളമശ്ശേരി പി.ഒ
എറണാകുളം
പിന്‍ 683102
ഫോണ്‍: 9846838755

കവിതകള്‍