മ്യൂസ് മേരി

Muse Mary

Profile

ജനനം 1965. സ്വദേശം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. കൃതി 'ഇസ്പേഡു റാണി'.
ആലുവ യു.സി കോളേജ് മലയാളവിഭാഗത്തില്‍ അദ്ധ്യാപിക.