ഗുല്‍സാര്‍

Gulzar

Profile

http://en.wikipedia.org/wiki/Gulzar
ഗുല്‍സാര്‍ : വിശദവിവരങ്ങള്‍