ദേവതച്ചന്‍

Devathachan

Profile

പേര്‌ അറുമുഖം. വയസ്സ്‌ 62. കോയില്‍പ്പെട്ടിയില്‍ ജ്വല്ലറിബിസിനസ്സ്‌. രണ്ടു സമാഹാരങ്ങളിലായി അറുപതു കവിതകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
വിലാസം:
Arumukham, Prop. Sethu Jwellers, Main Road, Koyilpetti, Tamil Nadu.
Ph: 09443251583