പ്രതാപ് ജോസഫ്. ടി

Prathap Joseph. T

Profile

prathapthannikkal@gmail.com
ജനനം: 1979
സ്വദേശം: മലാന്കടവ്
ജോലി: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം
സ്രോതസ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍: vimatham-vimatham.blogspot.com
തപാല്‍ വിലാസം: വിമതം, പള്ളിക്കല്‍, തെക്കുംപുറം 673653
ഇ മെയില്‍: prathapthannikkal@gmail.com
ഫോണ്‍ : 9895286711