രാജസുന്ദരരാജന്‍

Rajasundara Rajan

Profile

rajasundararajan@yahoo.co.in
ജനനം: 1955
സ്വദേശം: സെങ്കോട്ടൈപ്പട്ടി, രാമനാഥപുരം ജില്ല, തമിഴ്നാട്.
കൃതികള്‍: മുഖവീഥി (കവിതകള്‍)
ജോലി: എന്‍ജിനീയര്‍.
വിലാസം: B6, Metro Apartments, Metronagar, Alapakkam, Porur, Chennai -116.
Ph: 0444455443
E Mail: rajasundararajan@yahoo.co.in