ക്രിസ്പിന്‍ ജോസഫ്

Krispin Joseph

Profile

krispinjosseph@gmail.com
ജനനം:1984. സ്വദേശം: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തുറവൂര്‍. കൃതി: ലാ(ര്‍)വ
വിലാസം: പാല്ല്യാത്തയ്യില്‍, തിരുമല ഭാഗം പി.ഒ, തുറവൂര്‍, ആലപ്പുഴ - 688540
Ph: 9947393255

കവിതകള്‍