മഹമൂദ് ദര്‍വീശ്

Mahmoud Darwish

Profile

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Darwish