ബദ്രി റൈന

Badri Raina

Profile

1941
കാശ്മീര്‍, ഇന്ത്യ
http://www.zmag.org/zspace/badriraina
ഇടതുചിന്തകന്‍, കവി, ആക്ടിവിസ്റ്റ്.
ദില്ലി സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപകനായി വിരമിച്ചു.

കവിതകള്‍