ആര്‍. രാമദാസ്

R. Ramadas

Profile

hairamadas@gmail.com
പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ കൊടുവായൂരില്‍ ജനിച്ചു.
കവിതയും സൗഹൃദവും രാഷ്‌ട്രീയവും
ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്‌ടവിഷയങ്ങള്‍.
ഉപജീവനാര്‍ത്ഥം കോട്ടയത്ത്‌ താമസം.
വിളിക്കാം: 9895374142