ഗഫൂര്‍ കരുവണ്ണൂര്‍

Gafoor Karuvannur

Profile

gafoorkarunannur@gmail.com

കവിതകള്‍