സെറീന

Sereena

Profile

iamserin@gmail.com
സ്വദേശം: തിരുവനന്തപുരം.
തിരുവനന്തപുരം എം.ജി.കോളേജ്, എറണകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ്
എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം.
ഇപ്പോള്‍ കൊച്ചിയില്‍ താമസം.
ബ്ലോഗ് വിലാസം- http://herberium.blogspot.com