ശശി. ടി.എ

Sasi. T.A

Profile

sasita90@gmail.com
സ്വദേശം: ചാമക്കാല,തൃശൂര്‍.
അബുദാബിയില്‍ പരസ്യസ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
ടി.എ. ശശി
പി .ബി .നംബര്‍ 4048
അബുദാബി . യു .എ .ഇ