യാമിനി

Yamini

Profile

സ്വദേശം: ചെറുതുരുത്തി
പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
ഇപ്പോള്‍ മാതൃഭുമിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.