പ്രതീഷ് എം.പി

Pratheesh M.P

Profile

9400265323
treesnriver@gmail.com
ജനനം:1987. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു, വരയ്ക്കുന്നു.
വിലാസം: ചെമ്പ്രശ്ശേരി. പി.ഒ, മലപ്പുറം: 676521