ഉല്ലാസ്

Ullas

Profile

ullaskd@gmail.com
ജനനം: 1969. സ്വദേശം: തൃപ്രയാര്‍. തപാല്‍ വിലാസം: പി.ബി.ന: 2595 അജ്മാന്‍, യു.ഏ.ഇ.

കവിതകള്‍