രാജേഷ് നന്തിയങ്കോട്

Rajesh Nandiyancode

Profile

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൂറ്റനാട് സ്വദേശി. ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് എന്നൊരു കവിതാസമാഹാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മരപ്പണിക്കാരന്‍.