യാഹ്യാ ലബാബിദി

Yahia Lababidi

Profile

ഈജിപ്തില്‍നിന്നുള്ള കവി.