സുജീഷ് എന്‍ എം

Sujeesh. N.M

Profile

nmsujeesh@gmail.com
ജൂലൈ 21 ന് വയനാട്  ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടിയില്‍ ജനനം.
ഇപ്പോള്‍ കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്നു.