തമ്പി. കെ.വി

Thampi. K.V

Profile

ജനനം : 1.1.1937.
സ്വദേശം : പത്തനംതിട്ട.
കൃതികള്‍ : പുനര്‍ജ്ജന്മം, പ്രവാസഗീതം, പ്രവാചകന്‍ .
വിലാസം : കവിത, പത്തനംതിട്ട. പി.ഒ.