ജി.ഹരികൃഷ്ണന്‍

G.Harikrishnan

Profile

മടപ്പള്ളി
അദ്ധ്യാപകന്‍, മടപ്പള്ളി ഗവ. കോളേജ്
gharikrishnan2007@gmail.com

കവിതകള്‍