കളത്തറ ഗോപന്‍

Kalathara Gopan

Profile

1972
Kalathara, Nedumangad
മഴ, മഞ്ച.പി.ഓ, നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം 695 541
9961470429

കവിതകള്‍