ആര്യാംബിക എസ്‌.വി

Aryambika. S.V

Profile

ജനനം (വര്‍ഷം): 1981
സ്വദേശം: Edanadu - Pala
കൃതികള്‍: മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും
ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങള്‍: വൈലോപ്പിള്ളി പുരസ്ക്കാരം, വി.ടി.കുമാരന്‍ പുരസ്ക്കാരം, മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപതിപ്പ് കവിതാ സമ്മാനം, ശ്രീരേഖ പുരസ്ക്കാരം
തപാല്‍ വിലാസം: Aryambika S V