ജി എസ്‌ ശുഭ

Subha. G.S

Profile

gs.subha@gmail.com
ആനുകാലികങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കോഴിക്കോട് ദേശാഭിമാനിയില്‍ ജോലി.