കുഴൂര്‍ വിത്സന്‍

Wilson Kuzhur

Profile

1975 സെപ്തമ്പര്‍ 10 നു തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുഴൂരില്‍ kuzhoor) ജനിച്ചു.