നമ്മൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ 
ഒന്നിക്കുമായിരിക്കും. 
നിന്നെ ഞാനും 
എന്നെ നീയും 
നിറച്ചയീ കണ്ണുകൾ 
രണ്ടിരുട്ട് മുറികളായി മാറുമ്പോൾ

ലോകാവസാനം തന്നെയാണത്.
എല്ലാ ചുവപ്പുകളും തിരിച്ചെടുത്ത്
എന്നെന്നേക്കുമായി ഒരസ്തമയം.

മറ്റൊരു കാലത്തില്‍ നിന്നും
മറന്ന നിഴലുകളില്‍ നിന്നും
വീട്ടുമൃഗത്തിന്‍ മാംസം തിന്നാന്‍
വീണ്ടും വന്നു മരപ്പട്ടി


അന്നൊരിക്കല്‍ കാമുകന്‍റെ 
കത്ത് പോസ്റ്റില്‍ വന്നു
കാണുവാന്‍ കൊതിച്ചുവേഗം
കാറില്‍ ഞാന്‍ പറന്നു
പാതവക്കിലൊക്കെയും
കടമ്പ് പൂത്തുലഞ്ഞു
കാത്തിരുന്ന വേണുഗാനം
കാതില്‍ വീണലിഞ്ഞു

മരവിച്ചുമങ്ങുന്ന പഞ്ഞമാസം
മഴപെയ്ത് തോരാത്തൊരുച്ചനേരം
ഇടിവെട്ടി സര്‍വ്വത്ര ഫ്യൂസുപൊട്ടി
ഇരുളാണ്ടുലോകം വിറച്ചുഞെട്ടും
ഉരുള്‍പൊട്ടി റോഡുകള്‍ പാഴിലാകും
അയല്‍വീടതില്‍പെട്ടൊലിച്ചുപോകും
പതിവുള്ള പത്രം വരാതെയാകും
കെെഫോണിലെ ചാര്‍ജ്തീര്‍ന്നടങ്ങും

മനസ്സു കത്തുന്നു
കരിഞ്ഞ കണ്ണുകളടയ്ക്കുമ്പോള്‍ കനല്‍
തിളങ്ങിയാളുന്നു
നിഴലുകള്‍ വീണ തുടകളും തൂണും
പിളര്‍ന്നു ദെെവങ്ങളവതരിക്കുന്നു

വടക്കേമുറ്റത്തഴയില്‍
അലക്കി വിരിച്ചസാരി
ഇളംകാറ്റത്തിടയ്ക്കെല്ലാം
ഇളകിയാടും
അതുകണ്ടാലെനിക്കാകെ
വിറയലാകും

തളര്‍ച്ച തീരാതീ വെയില്‍
ത്തിര നീന്തി നമുക്കൊരു
തിരിച്ചുപോക്കിനിയില്ല

123L